Berrin Aktekin

  • სპეციალობა: ნევროლოგია
  • Yeditepe საუნივერსიტეტო საავადმყოფო
  • ტელ: (0216) 578 40 00

Head of the Department of Neurology

Date of birth: 1967 

Contact Information 

(0216) 578 40 00 

 

Association Membership

•Turkish Medical Association, İstanbul Physician Chamber

•Turkish Neurological Society

•Clinical Neurophysiology EEG-EMG Society, İstanbul Branch

•Turkish Society against Epilepsy

 

Education

•1983-1989: Akdeniz University Medical Faculty 

•1990-1995: Akdeniz University Medical Faculty, Neurology

Department, Speciality

 

Professional Awards 

1.Turkish Psychiatry Journal Research Price 1996. “Obsesif Kompulsif

Bozuklukta Olaya İlişkin Endojen Potansiyel Değişimleri“ Konulu

Çalışma için. 

2. Clinical Neurophysiology EEG-EMG Society “Young Researcher

Prize“, 2001. “Recovery Cycle of the Blink Reflex and Exteroceptive

Suppression of Temporalis Muscle Activity in Migraine and Tension

Type Headache” Konulu Çalışma için. 

3. Verbal Presentation First Prize. 39. National Neurology Congress.

22-26 October 2003, Antalya. Epilepsy Classification Study Group

(Alphabetic order): Ali Akyol, Ayşe Serdaroğlu, Ayşen Gökyiğit, Aytaç

Yiğit, Berrin Aktekin, Betül Baykan, Bülent Müngen, Bülent Oğuz

Genç, Canan Aykut Bingöl, Candan Gürses, Dilşat Türkdoğan, Erhan

Bilir, Fehim Arman, Galip Akhan, Günay Gül, Hacer Bozdemir,

Handan-Işık Özışık, Handan Mısırlı, İbrahim Aydoğdu, İbrahim Bora,

Kadriye Ağan, Kezban Arslan, Mustafa Ertaş, Nalan Kayrak Ertaş,

Nerses Bebek, Neşe Dericioğlu, Nilgün Araç, Nilgün Cengiz, Oğuz

Erdinç, Özlem Taçkapılıoğlu, Serap Saygı, Serpil Bulut, Sibel K

Velioğlu, Ümmühan Altın. Epilepsi Nöbet Sınıflamalarının

Karşılaştırılması.  

Scientific Publications

 

• Articles Published in International Journals 

1.Ağar A, Yargıçoğlu P, Uysal NI, Şentürk UK, Aktekin B. Effect of Pre

and Post Natal Cadmium Exposure on Somatosensory Evoked

Potentials: Relation to Lipid Peroxidation. Intern. J. Neuroscience.

2000;101:45-56. 

 

2.Ağar A, Küçükatay A, Yargıçoğlu P, Aktekin B, Gümüşlü S, Apaydın

C. The Effect of Sulfur Dioxide Inhalation on Visual Evoked Potentials,

Antioxidant Status and Lipid Peroxidation in Alloxan-Induced Diabetic

Rats. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 2000

Aug;39(2):257-64. 

3.Ağar A, Yargıçoğlu P, Aktekin B, Edremitlioğlu M, Kara C. Effect of

Cadmium and experimental diabetes on EEG spectral data. J. Basic

Clinical Physiology and Pharmacology. 2000;11(1):17-28. 

4.Şenol U, Karaali K, Aktekin B, Yılmaz S, Sindel T. Dizygotic Twins

With Schizencephaly and Focal Cortical Dysplasia. 

American Journal of Neuroradiology. 2000,September;21:1520-21. 

5.Şentürk UK, Aktekin B, Kuru O, Gündüz F, Demir N, Aktekin MR.

Effect of Long Term Swimming Exercise on Somatosensory Evoked

Potentials in Rats. Brain Research. 2000 Dec 22; 887(1):199-202. 

6.Aktekin B, Yaltkaya K, Özkaynak S, Oğuz Y. Recovery Cycle of the

Blink Reflex and Exteroceptive Suppression of Temporalis Muscle

Activity in Migraine and Tension Type Headache. Headache. 2001

Feb; 41(2):142-9. 

7.Küçükatay V, Ağar A, Yargıçoğlu P, Gümüşlü S, Aktekin B. Changes

in Somatosensory Evoked Potentials, Lipid Peroxidation and

Antioxidant Enzymes in Experimental Diabetes: Effect of Sulfur

Dioxide. Arch Environ Health. 2003 Jan;58(1):14-22. 

8.Kuru O, Şentürk UK, Gündüz F, Aktekin B, Aktekin MR. Effect of

Long Term Swimming Exercise on Zinc, Magnesium, and Copper

Distribution in Aged Rats. Biol Trace Elem Res. 2003 Summer; 93 (13):105-12.

 

9.Gunduz F, Senturk UK, Kuru O, Aktekin B, Aktekin MR.The effect of

one year's swimming exercise on oxidant stress and antioxidant

capacity in aged rats. Physiol Res. 2004;53(2):171-6.

10. Aktekin B, Oguz Y, Aydin H, Senol U. Cortical silent period in a

patient with focal epilepsy and Parry-Romberg syndrome. Epilepsy

Behav. 2005 Mar;6(2):270-3. 

11.Baykan B, Ertaş NK, Ertaş M, Aktekin B, Saygi S, Gökyiğit A;

Epibase Group. Comparison of Classifications of Seizures: a

preliminary study with 28 participiants and 48 seizures. Epilepsy

Behav. 2005 Jun; 6(4):607-12. 

12.Aktekin B, Dogan EA, Oguz Y, Senol Y. Withdrawal of antiepileptic

drugs in adult patients free of seizures for 4 years: A prospective

study. Epilepsy Behav. 2006 May;8(3):616-9. 

13.Aktekin B, Doğan EA, Oğuz Y, Karaali K. Epilepsia Partialis

Continua in a Patients with Behçet’s Disease. Clin Neuro Neurosurg.

2006; 108:392-5.

 

14.Dogan EA, Usta BE, Bilgen R, Senol Y, Aktekin B. Efficacy,

tolerability, and side effects of oxcarbazepine monotherapy: a

prospective study in adult and elderly patients with newly diagnosed

partial epilepsy. Epilepsy Behav. 2008 Jul;13(1):156-61. 

15.Manguoglu, E., Akdeniz, S.Dundar, N. O., Duman, O., Aktekin, B.,

Haspolat, S., Bilge, U., Ozel, D., Luleci, G. RLIP76 Gene Variants are

not Associated with Drug Response in Turkish Epilepsy Patients.

Balkan Journal of Medical Genetics. 2011 14;1: 25-30. 

 

16.Erbas T, Ertas M, Yucel A, Keskinaslan A, Senocak M; TURNEP

Study Group. Collaborators (117). Prevalence of peripheral

neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic

patients J Clin Neurophysiol. 2011 Feb;28(1):51-5. 

17.Effects of melatonin on behavioral changes of neonatal rats in a

model of cortical dysplasia. Karadeli HH, Aktekin B, Yilmaz B, Kilic E,

Uzar E, Aci A, Bingol CA. Eur Rev Med Pharmacol Sci.

2013;17(15):2080-4. 

18.Interleukin-1β secretion in hippocampal sclerosis patients with

mesial temporal lobe epilepsy.

Dundar NO, Aktekin B, Ekinci NC, Sahinturk D, Yavuzer U, Yegin O,

Haspolat S.

Neurol Int. 2013 Sep 16;5(3). 

19.Brain malformations associated with Knobloch syndrome--review of

literature, expanding clinical spectrum, and identification of novel

mutations.

Caglayan AO, Baranoski JF, Aktar F, Han W, Tuysuz B, Guzel A, Guclu B, Kaymakcalan H, Aktekin B, Akgumus GT, Murray PB, ErsonOmay EZ, Caglar C, Bakircioglu M,Sakalar YB,Guzel E,Demir N, Tuncer O, Senturk S, Ekici B, Minja FJ, Šestan N, Yasuno

K, Bilguvar K, Caksen H, Gunel M.

Pediatr Neurol. 2014 Dec;51(6):806-813.

 

• Articles Published in National Journals  

1.Dilara Nuzumlalı, Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Uğur Kahvecioğlu.

Genç Yetişkinlerde İskemik Serebrovasküler Hastalık ve Antifosfolipid

Sendromu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1992; IX (1-2):

63-66. 

 

2.Korkut Yaltkaya, Berrin Aktekin, Dilara Nuzumlalı, Sibel Özkaynak.

Spastisitede Tizanidin’in H-Refleks Yenilenme Eğrisine Etkisi. Akdeniz

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1993; X (3): 19-22. 

3.Sevin Balkan, Berrin Aktekin, Zülküf Önal. Efficacy of Flunarizine in

the Treatment of Migraine. Gazi Medical Journal.1994; 5 (2): 81-84. 

4.Sevin Balkan, Tomris Özben, Aslin Zadikoğlu, Berrin Aktekin,

Mehmet Yardımsever. Lipoprotein (a): Strok İçin Bağımsız Risk

Faktörü. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1994; XI (2-3): 1316. 

5.Berrin Aktekin, Sevin Balkan, Binnur Karayalçın, Adil Boz, Fırat

Güngör, Uğur Kahvecioğlu. Nöbetleri Kontrol Altında Olan Epileptik

Hastalarda İnteriktal Dönemde Tc-99m HMPAO Kantitatif SPECT ve

EEG. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1995; XII (1-3): 29-35. 

6.Sevin Balkan, Hülya Aydın, Zülküf Önal, Berrin Aktekin. İskemik

Strokların Önlenmesinde Aspirin Tedavisi İle Başarılı Olunmayan veya

Aspirin Kullanamayan Hastalarda Tiklopidin’in Etkisi. Beyin Damar

Hastalıkları Dergisi.1995;1 (1): 63-68. 

7.Korkut Yaltkaya, Sibel Özkaynak, Dilara Nuzumlalı, Berrin Aktekin.

Beklenti Sürecinde Kalp Atım Hızı Değişimi. Klinik Gelişim.1995; 8:

3436-3439. 

8.Sibel Özkaynak, Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Sevin Balkan, Uğur

Kahvecioğlu, Korkut Yaltkaya. Kronik Gerilim Tipi Başağrılarında

Moklobemid Tedavisi Klinik ve Nörofizyolojik (P300) Gözlem. Türk

Nöroloji Dergisi.1995;1: 130-134. 

9.Taha Karaman, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya, Çetin

Büyükberker, Berrin Aktekin, Zülküf Önal. Obsesif Kompulsif

Bozuklukta Olaya İlişkin Endojen Potansiyel Değişimleri. Türk

Psikiyatri Dergisi.1995; 6 (3): 186-192. 

10.Korkut Yaltkaya, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Melih Vural.

Yaşlılarda ve Demanslarda Sözel Olaya İlişkin Potansiyeller. Nörolojik

Bilimler Dergisi.1995;12 (3-4): 317-321. 

11.Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya. Parkinson

Hastalığında Basit ve Seçmeli Reaksiyon Zamanı Üzerine

Transkraniyal Manyetik Uyarımın Etkisi. Nöropsikiyatri Arşivi.1996; 33

(2): 106-114. 

12.Sibel Özkaynak, Can Özkaynak, Berrin Aktekin. Talamik İnfarktlar:

Klinik ve BT bulguları. Klinik Gelişim.1996; 9: 4073-4077. 

13.Korkut Yaltkaya, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Taha Karaman.

Depresyonda Sözel Olaya İlişkin Potansiyeller. Düşünen Adam.1996;9

(4): 4-7. 

14.Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Korkut Yaltkaya. Parkinson

Hastalığı ve P300. Nörolojik Bilimler Dergisi.1997; 14 (1-2): 1-6. 

15.Yaşar Duranoğlu, Berrin Aktekin, Cemil Apaydın, Güler Aksu,

Yılmaz Özgürel. Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyonda Görsel

Uyarılmış Potansiyeller. Retina-Vitreus.1997; 5: 168-176. 

16.Esin Özatalay, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Zülküf Önal, Taha

Karaman. Ergen ve Erişkin Başlangıçlı Şizofrenide P300 Farklılıkları.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi.1998; 5 (1): 28-33. 

17.Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Korkut Yaltkaya. Parkinson

Hastalığında Periferik ve Kortikal Sessiz Evre ve L-Dopa’nın Etkisi.

Türk Nöroloji Dergisi. 1998; 4 (3-4): 118-121. 

18.Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Korkut Yaltkaya. Parkinson

Hastalığında Devinime İlişkin Potansiyeller ve L-Dopa. Türk Nöroloji

Dergisi.1998; 4 (3-4):122-126. 

19.Korkut Yaltkaya, Yurttaş Oğuz, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin.

Spastisitede Bacak Fleksör Refleksleri. Nörolojik Bilimler Dergisi.1999;

16 (1): 1-11. 

20.Murat Kurnaz, Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Aslin Zadikoğlu,

Sevin Balkan. Migrende Flunarizin; Klinik Yararı, Patern-Flash Vizüel

Uyarılmış Potansiyellere Etkisi. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1999; 16 (3):

25-34. 

21.Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya. Erken Dönem

Parkinson Hastalığında Levodopanın Bilişsel İşlevler ve P300 Üzerine

Etkisi. Hareket Bozuklukları Dergisi. 1999;2 (2):7-12. 

22.Utku Şenol, Berrin Aktekin, Kamil Ersoy, Makbule Şenel.

Myelinoklastik Diffuz Sklerozda MRG İzlem Bulguları. Tanısal ve

Girişimsel Radyoloji. 2000;6:87-90. 

23.Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Yurtaş Oğuz, Hülya Aydın, Korkut

Yaltkaya. Yeni Tanı Almış Epilepsi Olgularında Antiepileptik İlaçların

Kortikal Eksitabilite Üzerine Etkileri. Nörolojik Bilimler Dergisi. 2000;17

(2): 1-10. 

24.Korkut Yaltkaya, Hülya Aydın, Ferah Kızılay, Berrin Aktekin. Müzik

Yeteneği Olanlarda Uyumsuzluk Negativitesinin Değerlendirilmesi.

Türk Nöroloji Dergisi 2001. 7 (2):43-47. 

25.Babür Dora, Ayse Eser, Berrin Aktekin. Migrenöz Başağrısı ve

Lenfositik Pleositoz-HANDL Sendromu: Bir olgu sunumu. Türk Nöroloji

Dergisi 2002. 8 (4):85-90. 

26.H Aydın, B Aktekin, N Samancı, K Yaltkaya. Karpal Tünel

Sendromlu Olgularda TENS’in Duyu Yanıtına Etkisi. Fiziksel Tıp 2002;

5(3):145-148. 

27.H Aydın, B Aktekin, İ Gürer, Y Oğuz. Churg-Strauss Sendromu.

Türk Nöroloji Dergisi 2004; Cilt:10, Sayı:2; 145-48. 

Special Biography

I graduated from Akdeniz University Medical Faculty in 1989. I finished

my Neurology Specialty at Neurology Department in Akdeniz University

Medical Faculty in 1995. I worked as a visiting researcher in Clinical

Neurophysiology field (EEG-EMG evoked potentials and Transcranial

Magnetic Stimulation) at England Sauthampton General Hospital for 6

months between 1996-1997. In the same field, I received Assist. Prof

title in 1997 and Assoc. Prof. title in 2000. I worked as a visiting

researcher in Epilepsy and Video-EEG monitorization and Epilepsy

Surgery field at Cleveland Clinic in USA between 2001-2002. I received

Professor Doctor title in the same university in 2006 and worked there

until 2009. I have been working at Yeditepe University Hospital since 2009.