Nuk

ნეკერჩხალი - Acer

თარიღი: 14 მარტი, 2018

გვარი -Acer 

გავრცელებული სახეობებია: Acer campestre-ჩვეულებრივი ნეკერჩხალი, Acer hyrcanum-ჰირკანული ნეკერჩხალი,Acer ibericum-ქართული ნეკერჩხალი, Acer platanoides-ლეკა, Acer negundo -ამერიკული ნეკერჩხალი და სხვა...

Acer campestre-გავრცელებულია ფოთლოვან ტყეებში, ტყის პირებზე.

Acer hyrcanum- ტყეებში, ტყისპირებზე,თელეთის, კოჯრის, არმაზის ქედებზე.

Acer ibericum-ტყის პირებში, ღელეებში,თელეთის ქედზე.ბაღ-პარკებში.

Acer platanoides-ტყეებსა და ტყის პირებში.მამადავითის, კოჯრის ქედებზე და სხვ.

Acer negundo გავრცელებულია გზის პირებზე, ხელოვნური გამწვანების ნარგაობებში, ბაღ-პარკებში