Nuk

იფანი - Fraxinus

თარიღი: 14 მარტი, 2018

გვარი- Fraxinus

გავრცელებული სახეობებია: Fraxinus excelsior-მაღალი იფანი, 30-40 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხე.

Fraxinus ornus-თეთრი იფანი.

Fraxinus excelsior-გავრცელებულია ფერდობებსა და ხევებში, ტყეებში,ტყისპირა ველობებზე.

Fraxinus ornus-გავრცელებულია ფერდობებსა და ხევებში, ქვიან და კლდოვან ეკოტოპებზე, მდ.ლეღვთახევის ხეობა, თაბორის სერი,

თელეთისა და არმაზის ქედებზე