Nuk

გულ-სისძარღვთა დაავადებების და ინტერვენციული კარდიოლოგიის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ექიმი კარდიოლოგი მედიცინის დოქტორი, ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების არჩეული სტიპედიანტი.