კო-მირატი / Co-Mirat


შემადგენლობა
1 შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:
ვალსარტანს – 80 მგ, ჰიდროქლოროთიაზიდს – 12.5 მგ.
დამხმარე ნივთიერებები: მიკროკრისტალური ცელულოზა, სიმინდის სახამებელი, კროსპოვიდონი, ჰიდროქსიპროპილცელულოზა, ნატრიუმისლაურილსულფატი, კოლოიდურისილიციუმისდიოქსიდი, მაგნიუმისსტეარატი, შემომგარსავინივთიერებებისნარევიTabcoat TC-2080-orange (ჰიპრომელოზა, გასუფთავებულიტალკი, პოლიეთილენგლიკოლი 6000, საღებავები: ტიტანისდიოქსიდი (E171), Sunset Yellow (E110)).

ფარმაკოლოგიური თვისებები
კო-მირატიწარმოადგენსანტიჰიპერტენზიულსაშუალებას, რომლისშემადგენლობაშიშედისანგიოტენზინ II რეცეპტორებისანტაგონისტიდათიაზიდურიდიურეტიკი. ანგიოტენზინ II წარმოადგენსრენინ-ანგიოტენზინ-ალდოსტერონულისისტემისაქტიურჰორმონს, რომელიცწარმოიქმნებაანგიოტენზინ I-დანანგიოტენზინგარდამქმნელიფერმენტისმონაწილეობით. წარმოადგენსრაძლიერვაზოკონსტრიქტორს, ანგიოტენზინ II იწვევსპირდაპირპრესორულეფექტს. გარდაამისა, ის იწვევს ალდოსტერონისსეკრეციისსტიმულირებას და ხელს უწყობს ნატრიუმის შეკავებასორგანიზმში. 
ვალსარტანიწარმოადგენსანგიოტენზინ II რეცეპტორებისაქტიურდასპეციფიკურანტაგონისტს, არჩევითადმოქმედებსანგიოტენზინ II-ისპრესორულეფექტზეპასუხისმგებელ Aთ1 რეცეპტორებზე. ვალსარტანიარიწვევსაგფ-ის (კინინაზა II) ინჰიბირებას, რომელიცანგიოტენზინ I-სგარდაქმნისანგიოტენზინ II-ადდაიწვევსბრადიკინინისდაშლას, ამიტომვალსარტანისმიღებისასარაღინიშნებაბრადიკინინითგამოწვეულირაიმეგვერდითიეფექტი, მათშორისმშრალიხველისგანვითარებისსაშიშროებანაკლებადსავარაუდოა. ვალსარტანიარმოქმედებსსაერთოქოლესტერინის, თირეოგლობულინის, გლუკოზისდაშარდმჟავასკონცენტრაციაზესისხლში, არახდენსსხვაჰორმონებისრეცეპტორებისანიონურიარხებისბლოკირებას, რომლებიცმნიშვნელოვანიაგულ-სისხლძარღვთასისტემისფუნქციათარეგულირებაში. ვალსარტანითმკურნალობისდროსარტერიულიწნევისდაქვეითებასთანერთადარხდებაგულისშეკუმშვათასიხშირისცვლილება.
პრეპარატისანტიჰიპერტენზიულიმოქმედებაიწყებაერთჯერადიდოზისმიღებიდან 2 სთ-ისშემდეგ, ხოლოარტერიულიწნევისმაქსიმალურიდაქვეითებააღინიშნება 4-6 სთ-ისშემდეგ. ანტიჰიპერტენზიულიმოქმედებაგრძელდება 24 სთ-ისგანმავლობაში. პრეპარატისრეგულარულადმიღებისასარტერიულიწნევისმყარიდაქვეითებამიიღწევა 2-4 კვირაშიდაგრძელდებახანგრძლივითერაპიისგანმავლობაში. 
ჰიდროქლოროთიაზიდთანკომბინაციაიწვევსარტერიულიწნევისმეტადგამოხატულდაქვეითებას. ჰიდროქლოროთიაზიდითიაზიდურიშარდმდენია, რომელიცაქვეითებსელექტროლიტებისრეაბსორბციასჰენლესმარყუჟისდისტალურსეგმენტშიდააძლიერებსნატრიუმის, ქლორის, კალიუმის, მაგნიუმის, ბიკარბონატებისადაწყლისსეკრეციას. დიურეზულიმოქმედებისშედეგადაღინიშნებამოცირკულირეპლაზმისმოცულობისშემცირება, რისგამოცმატულობსრენინისაქტივობა, ალდოსტერონისსეკრეცია, შარდითკალიუმისგამოყოფადა, შესაბამისად, კალიუმისკონცენტრაციისდაქვეითებაშრატში. 
რენინისდაალდოსტერონისურთიერთკავშირიხდებაანგიოტენზინ II-ისმეშვეობით, ამიტომანგიოტენზინ II რეცეპტორებისანტაგონისტისდანიშვნაამცირებსთიაზიდურიდიურეტიკებისმიღებასთანდაკავშირებულკალიუმისკარგვას.

ფარმაკოკინეტიკა
ვალსარტანი:
ვალსარტანისწრაფადშეიწოვება, მაგრამმისიშეწოვისხარისხიფართოდვარიირებს. ბიოშეღწევადობაშეადგენსსაშუალოდ 23%-ს. 
პრეპარატისერთხელდღეშიმიღებისასკუმულაციაუმნიშვნელოა. 
ვალსარტანისკავშირიპლაზმისცილებთანშეადგენს 94-97%-ს. გამოიყოფაშეუცვლელისახითგანავალთან (70%) დაშარდთან (30%) ერთად.
ჰიდროქლოროთიაზიდი:
ჰიდროქლოროთიაზიდისწრაფადშეიწოვება, პლაზმაში Cmax მიღწევისდროშეადგენს 2 სთ-ს. ბიოშეღწევადობაშეადგენს 60-80%-ს. პრეპარატისერთხელდღეშიმიღებისასკუმულაციაუმნიშვნელოა. მიღებულიდოზის 95% გამოიყოფაშეუცვლელისახითშარდთანერთად. 
ვალსარტანი/ჰიდროქლოროთიაზიდი:
ვალსარტანისდაჰიდროქლოროთიაზიდისერთდროულიგამოყენებაამცირებსჰიდროქლოროთიაზიდისსისტემურბიოშეღწევადობასდაახლოვებით 30%-ითდაარახდენსმნიშვნელოვანგავლენასვალსარტანისკინეტიკაზე. 
აღნიშნულიურთიერთქმედებაარახდენსგავლენასვალსარტანისდაჰიდროქლოროთიაზიდის კომბინირებულიგამოყენებისეფექტურობაზე. 
მოცემულიკომბინაციისკლინიკურიეფექტიმნიშვნელოვნადაღემატებათითოეულიკომპონენტისცალკეულეფექტსმონოთერაპიისშემთხვევაში.

ჩვენებები
- არტერიულიჰიპერტენზია (მირატითმონოთერაპიისარაეფექტურობისშემთხვევაში).

მიღების წესები და დოზები
კო-მირატისრეკომენდებულიდოზაა 1 ტაბლეტიერთხელდღეშიყოველდღე.
საჭიროებისშემთხვევაშიშესაძლებელიადოზისგაზრდა 2 ტაბლეტამდედღეში, ერთჯერადად.

გვერდითი მოვლენები
გვერდითმოვლენებისუსტადააგამოხატულიდაგააჩნიაგარდამავალიხასიათი. 
1% დამეტისიხშირითაღინიშნებოდათავისტკივილი, თავბრუსხვევა, დაღლილობა, სინუსიტი, ფარინგიტი, ზემოსასუნთქიგზებისინფექციები, ხველა, ტკივილიზურგისდამკერდისარეში, დიარეა, გულისრევა, რინიტი, დისპეფსია, შარდგამომყოფიგზებისინფექციები, ტკივილიმუცლისარეში, კიდურებისტკივილი, ბრონქიტი, ქოშინი, მხედველობისდარღვევა, ართრიტი, ქვედაკიდურებისკუნთებისკრუნჩხვები, იმპოტენცია, უძილობა. 1%-ზენაკლებისიხშირითაღინიშნებოდაშეშუპება, ასთენიადაძლიერითავბრუსხვევა.ამმოვლენებისკო-მირატისგამოყენებასთანმიზეზობრივიკავშირიდადგენილიარარის.
ძალიანიშვიათშემთხვევებშიაღინიშნებოდაანგიონევროზულიშეშუპება, გამონაყარი, ქავილიდასხვაალერგიულირეაქციები, შრატისმიერიდაავადებისდავასკულიტისჩათვლით. ცალკეულშემთხვევებშიაღინიშნებოდათირკმლისფუნქციისდარღვევა.
ლაბორატორიულიმონაცემებისმხრივ: ჰიპოკალემია, სისხლშიკრეატინინისდაშარდოვანასაზოტისდონისმატება, ნეიტროპენია.
იმშემთხვევაში, თუგამოვლინდაისეთიგვერდითიმოვლენა, რომელიც არარისაღნიშნულიგამოყენებისინსტრუქციაში, პაციენტმა უნდა მიმართოს მკურნალ ექიმს.

უკუჩვენება
- მომატებულიმგრძნობელობაკო-მირატისნებისმიერიკომპონენტისმიმართ;
- ორსულობადაძუძუთიკვებისპერიოდი;
- ღვიძლისფუნქციისმძიმედარღვევა, ბილიარულიციროზიდაქოლესტაზი;
- ანურია, თირკმლისფუნქციისმძიმედარღვევა (კრეატინინისკლირენსი < 30 მლ/წთ);
- ადეკვატურითერაპიისმიმართრეფრაქტერული, კლინიკურიგამოვლინებებისმქონეჰიპოკალემია, ჰიპონატრემია, ჰიპერკალცემია, ჰიპერურიკემია.
ურთიერთქმედებასამკურნალოსაშუალებებთანდასხვასახისურთიერთქმედება:
სხვაანტიჰიპერტენზიულსაშუალებებთანერთდროულადგამოყენებისშემთხვევაშიშესაძლოაკო-მირატისანტიჰიპერტენზიულიეფექტისგაზრდა.
კალიუმისმარილებთან, კალიუმისშემნახველდიურეტიკებთანანსხვაპრეპარატებთან, რომლებსაც შეუძლიათ კალიუმის დონის მომატება (ჰეპარინიდასხვ.),
ერთდროულად გამოყენების შემთხვევაში საჭიროა სიფრთხილე და სისხლში კალიუმის კონცენტრაციის ხშირი კონტროლი. კო-მირატი აძლიერებს სალიცილატების ნეიროტოქსიკურობას, საგულეგლიკოზიდების გვერდით ეფექტებს,
ლითიუმის პრეპარატების კარდიოტოქსი კურდანეიროტოქსიკურ მოქმედებას, კურარეს მაგვარი მიორელაქსანტების ეფექტურობას. აქვეითებს ქინიდინის გამოყოფას, ასუსტებსპერორალურიჰიპოგლიკემიურისაშუალებების, ნორეპინეფრინის, ეპინეფრინისდაპოდაგრისსაწინააღმდეგოპრეპარატებისმოქმედებას;
ზრდის ალერგიული რეაქციების სიხშირეს ალოპურინოლის მიმართ; 
ამცირებს თირკმლების მიერ ციტოტოქსიკური პრეპარატების (ციკლოფოსფამიდი, მეტოტრექსატი) გამოყოფასდააძლიერებსმათმიელოსუპრესორულმოქმედებას. პრეპარატები, რომლებიც ინტენსიურად უკავშირდებიან პლაზმის ცილებს (არაპირდაპირი ან ტიკოაგულანტები, კლოფიბრატი, არასტეროიდულიანთებისსაწინააღმდეგოსაშუალებები) აძლიერებენკო-მირატისდიურეზულეფექტს. კო-მირატისჰიპოტენზიურეფექტსაძლიერებენვაზოდილატატორები, β-ადრენობლოკატორები, ბარბიტურატები, ფენოტიაზინები, ტრიციკლურიანტიდეპრესანტები, ეთანოლი.
მეთილდოფასთანერთდროულიგამოყენებისშემთხვევაშიშესაძლოაჰემოლიზისგანვითარება; ქოლესტირამინიამცირებსთიაზიდურიდიურეტიკებისაბსორბციას.

ორსულობა და ლაქტაცია
პრეპარატიარგამოიყენებაორსულობისადაძუძუთიკვებისპერიოდში. კო-მირატით მკურნალობის პერიოდში ორსულობის და დგენისას, პრეპარატის მოხსნა უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად.

განსაკუთრებული მითითებები
კო-მირატითმკურნალობისდაწყებამდესაჭიროასისხლში Nა+ შემცველობისდა/ანმოცირკულირესისხლისმოცულობისკორექცია. აუცილებელიასისხლისპლაზმაში K+, გლუკოზის, შარდმჟავას, ცხიმებისდაკრეატინინისრეგულარულიკონტროლი. თირკმლისფუნქციისსუსტადანზომიერადგამოხატულიდარღვევის (კრეატინინისკლირენსი> 30 მლ/წთ) მქონეპაციენტებშიპრეპარატისდოზისკორექციაარარისსაჭირო. ასევე, არარისსაჭიროპრეპარატისდოზისკორექციაღვიძლისფუნქციისსუსტადანზომიერადგამოხატულიარაბილიარულიგენეზისდარღვევის (ქოლესტაზისთანმხლებიმოვლენებისგარეშე) მქონეპაციენტებში. პრეპარატისიფრთხილითინიშნებათირკმლისარტერიისცალმხრივიანორმხრივისტენოზისანერთადერთითირკმლისარტერიისსტენოზისმქონეპაციენტებში.
ბავშვებშიკო-მირატისუსაფრთხოებადაეფექტურობაარარისდადგენილი. პრეპარატის ზემოქმედებაა ვტოტრანსპორტისა და მექანიზმების მართვის უნარზე: საჭიროა სიფრთხილე ავტოტრანსპორტის მართვისა და იმ სამუშაოს შესრულების დროს, რომელიც მოითხოვს ყურადღების მაქსიმალურ კონცენტრაციას.

ჭარბი დოზირება
არტერიულიჰიპოტენზია. მკურნალობა: თუპრეპარატიახალიმიღებულია, საჭიროაგამოვიწვიოთღებინება. 
არტერიულიჰიპოტენზიისდროსსაჭიროაი/ვფიზიოლოგიურიხსნარისშეყვანა. დიალიზითვალსარტანისგამოყოფაშეუძლებელია, დიალიზიეფექტურიაორგანიზმიდანჰიდროქლოროთიაზიდისგამოსაყოფად.

შენახვის პირობები და ვადები
ინახება არაუმეტეს 25ºC ტემპერატურაზე, მშრალ, სინათლისაგან დაცულ და ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩენილი რაიმე სახის დეფექტის შემთხვევაში პრეპარატის მიღება დაუშვებელია.
ვარგისობის ვადა : 
2 წელი. შეფუთვაზეა ღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეპარატის გამოყენება დაუშვებელია.

აფთიაქში გაცემის წესი
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II - გაიცემა რეცეპტით