სსიპ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი (გორი)