Nuk
ფრჩხი­ლის სო­კოს მკურ­ნა­ლო­ბა და პრე­ვენ­ცი­ა

თარიღი: 28 ივნისი, 2022

ფრჩხი­ლის სოკო ერთ–ერთი იმ პრობ­ლე­მა­თა­გა­ნია, რო­მელ­მაც შე­იძ­ლე­ბა ბედ­ნი­ერ ზა­ფხულ­საც კი მი­ა­ყე­ნოს ჩრდი­ლი. ეს და­ა­ვა­დე­ბა მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იჩენს თავს, თუმ­ცა გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტუ­ა­ლუ­რი ზა­ფხულ­ში ხდე­ბა. ონი­ქო­მი­კო­ზით ანუ ფრჩხი­ლის სო­კო­თი ინ­ფი­ცი­რე­ბის რის­კი მა­ღა­ლია სა­ცუ­რაო აუ­ზებ­ზე, სპორტდარ­ბა­ზებ­ში, პლაჟ­ზე, სა­უ­ნა­ში, აბა­ნო­სა და ზო­გა­დად, იმ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც მა­ღა­ლი ტე­ნი­ა­ნო­ბა და ტემ­პე­რა­ტუ­რაა და შიშ­ვე­ლი ფე­ხით მოძ­რა­ობთ.


ფრჩხი­ლის სო­კოს მკურ­ნა­ლო­ბა­სა და პრე­ვენ­ცი­ა­ზე დე­ტა­ლუ­რად კა­ნი­სა და ვენ­სნე­უ­ლე­ბა­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვი­თი ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის მრჩე­ვე­ლი-კონ­სულ­ტან­ტი სა­მეც­ნი­ე­რო-სას­წავ­ლო დარ­გში, პრო­ფე­სო­რი თინა ქი­ტუ­აშ­ვი­ლი გვე­სა­უბ­რე­ბა.

 

რო­გორ ჩნდე­ბა ფრჩხი­ლის სოკო?

ონი­ქო­მი­კო­ზი მოზ­რდი­ლებ­ში ფრჩხი­ლე­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბაა. მისი გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის კან­სა და ფრჩხილ­ზე სოკო-პა­რა­ზი­ტის არ­სე­ბო­ბას­თან ერ­თად, ხელ­შემ­წყო­ბი პი­რო­ბე­ბი­ცაა სა­ჭი­რო: ტერ­ფის ჭარ­ბოფ­ლი­ა­ნო­ბა, ნეს­ტი­ან გა­რე­მო­ში დიდ­ხანს ყოფ­ნა, და­ხუ­რუ­ლი და მჭიდ­რო ფეხ­საც­მლის ტა­რე­ბა, ტრავ­მა­ტი­ზა­ცია, ზო­გი­ერ­თი ში­ნა­გა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა, რო­გო­რი­ცაა შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი, იმუ­ნო­სუპ­რე­სი­უ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა და სხვა.

 

რო­გო­რია ონი­ქო­მი­კო­ზის სიმპტო­მე­ბი?

ამ და­ა­ვა­დე­ბის კლი­ნი­კუ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბე­ბი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია გა­მომ­წვე­ვი სო­კოს სა­ხე­ო­ბა­ზე. იგი ძი­რი­თა­დად გა­ს­ქე­ლე­ბუ­ლი, გაყ­ვით­ლე­ბუ­ლი და გა­ფხვი­ე­რე­ბუ­ლი ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტის სა­ხი­თაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, თუმ­ცა შე­საძ­ლოა ნორ­მა­ლუ­რი სის­ქის, ან გა­თხე­ლე­ბუ­ლი და დაშ­ლი­ლი ფირ­ფი­ტაც იყოს, ყვი­თე­ლი, შავი ან თეთ­რი ფე­რით.

 

რო­გორ ხდე­ბა ფრჩხი­ლის სო­კოს მკურ­ნა­ლო­ბა?

ონი­ქო­მი­კო­ზის სამ­კურ­ნა­ლოდ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი და სის­ტე­მუ­რი ან­ტი­მი­კო­ზუ­რი პრე­პა­რა­ტე­ბი და ადეკ­ვა­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბით დღეს სრუ­ლი­ად დაძ­ლე­უ­ლია ონი­ქო­მი­კო­ზის პრობ­ლე­მა.

 

კომ­ბი­ნი­რე­ბუ­ლი თე­რა­პია, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხმობს ად­გი­ლობ­რი­ვი და სის­ტე­მუ­რი თე­რა­პი­ის ერ­თობ­ლი­ო­ბას, გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტის ტო­ტა­ლუ­რი და­ზი­ა­ნე­ბის დროს და მისი მატ­რიქ­სის პრო­ცეს­ში ჩარ­თვის შემ­თხვე­ვა­ში. თუმ­ცა სის­ტე­მურ ან­ტი­მი­კო­ზურ პრე­პა­რა­ტებს ახა­სი­ა­თებთ ჰე­პა­ტო­ტოქ­სი­კუ­რი და სხვა გვერ­დი­თი ეფექ­ტი, რის გა­მოც ღვიძ­ლი­სა და სხვა ორ­გა­ნო­თა ფუნ­ქცი­უ­რი უკ­მა­რი­სო­ბის დროს იზღუ­დე­ბა მათი გა­მო­ყე­ნე­ბა. სწო­რედ ამი­ტომ ად­გი­ლობ­რი­ვი თე­რა­პია შე­უც­ვლე­ლია.

 

EUROO (European Onychomycosis Observatory) კვლე­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, პა­ცი­ენ­ტე­ბის 74,2% სჭირ­დე­ბათ მხო­ლოდ ად­გი­ლობ­რი­ვი თე­რა­პია. იგი არის უსაფრ­თხო და მა­ღა­ლე­ფექ­ტუ­რი მე­თო­დი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია წამ­ლის მა­ღა­ლი კონ­ცენ­ტრა­ცი­ის მიღ­წე­ვა ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტა­ში. პრე­პა­რა­ტი უშუ­ა­ლოდ ის­მე­ვა ფრჩხი­ლის სა­წოლ­ზე, და­ზი­ა­ნე­ბის ად­გილ­ზე და აქვს სო­კო­ზე უშუ­ა­ლო ზე­მოქ­მე­დე­ბა. დაბ­რკო­ლე­ბას წარ­მო­ად­გენს ჰი­პერ­კე­რა­ტო­ზუ­ლი მა­სე­ბი და ჰა­ე­რის ღრუ­ე­ბი ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტა­ში, სა­დაც სო­კოს ართროს­პო­რე­ბი ცხო­ველ­მყო­ფე­ლო­ბას ინარ­ჩუ­ნე­ბენ მრა­ვა­ლი კვი­რი­სა და თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში და მათ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტა­ში ან­ტი­მი­კო­ზუ­რი პრე­პა­რა­ტის დი­ფუ­ზი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით, რა­საც ჰა­ე­რო­ვა­ნი სივ­რცის გამო ვერ მო­ა­ხერ­ხე­ბენ სის­ტე­მუ­რი ან­ტი­მი­კო­ზუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი და ვერც ად­გი­ლობ­რი­ვი მა­ლა­მო­ე­ბი და ხსნა­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც მარ­ტი­ვად ჩა­მო­ი­რე­ცხე­ბა.

 

ონი­ქო­მი­კო­ზე­ბის სამ­კურ­ნა­ლოდ სპე­ცი­ა­ლუ­რად შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია სო­კოს სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო პრე­პა­რა­ტე­ბი ლა­ქის სა­ხით, რო­მე­ლიც გა­ნა­პი­რო­ბებს წყალ­გა­უმ­ტა­რი აპ­კის წარ­მოქ­მნას ფრჩხი­ლის ზე­და­პირ­ზე, ქმნის რა პრე­პა­რა­ტის დე­პოს და სა­შუ­ა­ლე­ბას არ აძ­ლევს გა­მომ­წვევს შე­აღ­წი­ოს ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტა­ში.

 


პი­რა­დად თქვენ რო­მელ პრე­პა­რა­ტებს იყე­ნებთ პრაქ­ტი­კა­ში?

მე­ტად სა­ინ­ტე­რე­სო მოქ­მე­დე­ბის მე­ქა­ნიზ­მი აქვს ჩვენს ფარ­მა­ცევ­ტულ ბა­ზარ­ზე ახ­ლა­ხან გა­მო­ჩე­ნილ პრე­პა­რატს – ლო­ცე­რილპ­როს ლაქს. მის აქ­ტი­ურ ნივ­თი­ე­რე­ბას, ამო­როლ­ფინს აქვს მყა­რი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან აი­რად მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში გა­დას­ვლის უნა­რი, რის გა­მოც მარ­ტი­ვად აღ­წევს ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტა­ში და იწ­ვევს სო­კო­ე­ბის, რო­გორც მი­ცე­ლი­უ­მე­ბის, ისე სპო­რე­ბის სიკ­ვდილს. სა­ჭი­რო კონ­ცენ­ტრა­ცი­ას იგი ინარ­ჩუ­ნებს 7 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში და შე­საძ­ლე­ბე­ლია მისი მოხ­მა­რე­ბა მხო­ლოდ კვი­რა­ში ერთხელ. შე­წყვე­ტი­დან 2 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში იგი აგ­რძე­ლებს ფუნ­გი­ცი­დურ მოქ­მე­დე­ბას, თვე­ში ერთხელ გა­მო­ყე­ნე­ბა კი აგ­ვა­ცი­ლებს და­ა­ვა­დე­ბის რე­ცი­დივს.

სწო­რედ ამ უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბის გამო მე პრაქ­ტი­კა­ში ხში­რად ვი­ყე­ნებ ლო­ცე­რილპ­როს ლაქს.

 

რა დროს სჭირ­დე­ბა ფრჩხი­ლის სო­კოს მკურ­ნა­ლო­ბას?

ფრჩხი­ლე­ბის სო­კო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბა ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სია. პა­ცი­ენ­ტის და ექი­მის მხრი­დან დიდ ძა­ლის­ხმე­ვა­სა და მოთ­მი­ნე­ბას მო­ი­თხოვს. მო­ნო­თე­რა­პი­ა­ში მკურ­ნა­ლო­ბის ვა­დე­ბია: ხე­ლის ფრჩხი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში – 6 თვემ­დე, ფე­ხის ფრჩხი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში კი – 6-12 თვე ან მეტი. პირ­ვე­ლი შე­დე­გე­ბი გვაქვს 3 თვის შემ­დეგ. რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ექიმ­თან ვი­ზი­ტი თვე­ში ერთხელ.

მკურ­ნა­ლო­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით ეფექ­ტუ­რია, როცა და­ა­ვა­დე­ბის გამ­წვა­ვე­ბის რის­კი ნაკ­ლე­ბია, მა­გა­ლი­თად, წე­ლი­წა­დის გრილ პე­რი­ოდ­ში. ამ შემ­თხვე­ვა­ში ზა­ფხულს უკვე ლა­მა­ზი და ჯან­მრთე­ლი ფრჩხი­ლე­ბით ვხვდე­ბით.

 

რო­გო­რია ფრჩხი­ლის სო­კო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბის პრო­ფი­ლაქ­ტი­კა?

ონი­ქო­მი­კოზს თით­ქმის ყო­ველ­თვის წინ უძღვის ტერ­ფის მი­კო­ზი ხან­გრძლი­ვი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში. იგი უფრო მეტი სიხ­ში­რით გვხვდე­ბა და მისი დრო­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა აგ­ვა­ცი­ლებს ფრჩხი­ლის და­ზი­ა­ნე­ბას, ამას­თან სა­ჭი­როა იმ რის­კის ფაქ­ტო­რე­ბის აცი­ლე­ბა, რაც ზე­მოთ და­ვა­სა­ხე­ლეთ.