Nuk
მოიძებნა 5 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ანბერი ანბერი

ტაბლეტი #10

სპაზმომენი სპაზმომენი

40მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

სპაზმოპრივ ფორტე სპაზმოპრივ ფორტე

200მგ ტაბლეტი #20

პაპავერინი პაპავერინი

20მგ რექტალური სუპოზიტორია #10

გისპასი გისპასი

40მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

პარტნიორი კომპანიები